Skip to content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky TERMÁL s.r.o.

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1            Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré  vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb uzatvorenej medzi predávajúcim (poskytovateľ), ktorým je TERMÁL s.r.o., sídlo: Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T, IČ DPH: SK2020365303            (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim tuzemský alebo zahraničný klient, ktorý je (i) koncovým spotrebiteľom objednávajúcim si tovar a služby prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho  a súčasne nie je osobou zapísanou v živnostenskom alebo obchodnom registri alebo obdobnom registri, ktorý je v krajine jeho pobytu oficiálnym registrom podnikateľských subjektov (ďalej len „kupujúci FO“), alebo (ii) tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom tovaru a služieb pre predávajúceho objednávajúcim si tovar a služby prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho a súčasne je osobou zapísanou v tuzemskom alebo zahraničnom živnostenskom alebo obchodnom registri alebo obdobnom registri, ktorý je v krajine jeho sídla oficiálnym registrom podnikateľských subjektov (ďalej len „kupujúci PO“).

1.2            Kontaktné údaje predávajúceho:

Tel: +421 31 555 21 04

Fax: + 421 91 722 03 04
Adresa prevádzky: Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder

Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú kontaktnými údajmi predávajúceho na účely podávania reklamácií alebo sťažností, ako aj inej komunikácie s predávajúcim.

1.3            Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1.

1.4            Každý spotrebiteľ (kupujúci FO a kupujúci PO) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci FO a/alebo kupujúci PO nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci FO právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci PO má právo na mimosúdne riešení sporu najprv formou mediácie, prípadne prostredníctvom rozhodcovského súdu, ak sa s predávajúcim dohodne na aplikácii zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom súde, prípadne po neúspešnej mediácii alebo neúspešnom rozhodcovskom konaní sa môže obrátiť s riešením sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.   

1.5            Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb uzavreté na právne a technicky určenej internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovanej v mene a na účet predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar a služby prezentované na internetovej stránke www.thermal-corvinus.sk (prípadne ďalších stránkach) kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tovaru služieb a na reklamácie tovaru a služieb.

1.6            Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb.

1.7            Ponuka tovaru  a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovaná v mene a na účet predávajúceho, je katalógom bežne poskytovaných aktuálnych tovarov a služieb predávajúceho. Predávajúci nezaručuje, že všetok uvedený tovar a služby budú okamžite dostupné. Dostupnosť tovaru a služieb bude pre kupujúceho FO/PO potvrdená e-mailovou správou alebo iným technicky dostupným a overiteľným spôsobom potvrdzujúcim prijatia objednávky kupujúceho FO/PO predávajúcim.

1.8            Predávajúci je viazaný voči kupujúcemu FO/PO svojou ponukou tovaru a služieb, ktorá je zverejnená na  internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, a to najmenej počas doby 24 hodín od odoslania elektronického oznámenia (e-mailu), unikátneho a nezameniteľného QR kódu alebo iného technicky dostupného a overiteľného spôsobu potvrdzujúceho prijatie objednávky kupujúceho FO/PO predávajúcim.

 

 

 

 

 

 

II.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1            Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že kupujúci FO/PO si záväzne objednáva tovar a/alebo služby tak, že kupujúci FO/PO vyplní a odošle elektronický formulár, ktorý je zverejnený na stránkach predávajúceho a/alebo stránkach zmluvných partnerov pre účely podpornej obchodnej činnosti predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

2.2            Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za neregistrovaného kupujúceho FO považuje každý zákazník (spotrebiteľ), ktorý nevyplní zákaznícky a/alebo partnerský registračný formulár na internetovej stránke predávajúceho www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub a/alebo na stránkach zmluvných partnerov pre účely podpornej obchodnej činnosti predávajúceho a uskutočňuje voľný online nákup tovaru a služieb predávajúceho. 

2.3            Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a účely zmluvného vzťahu sa za registrovaného kupujúceho FO/PO považuje každý zákazník (spotrebiteľ/zmluvný partner), ktorý vyplní zákaznícky a/alebo partnerský registračný formulár na internetovej stránke predávajúceho www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub alebo www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub.partner  a/alebo stránkach zmluvných partnerov, ktoré využíva predávajúci  podporne pre účely svojej obchodnej  činnosti a následne uskutočňuje online nákup tovaru a služieb cez rozhranie tzv. registrovaného subjektu na stránke predávajúceho www.thermal-corvinus.sk a/alebo stránkach zmluvných partnerov, ktorú využíva predávajúci podporne pre účely svojej obchodnej činnosti. 

2.4            Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že zmluva o poskytnutí tovaru a služieb, je pre účely ďalších záväzkovo právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim FO uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme poslanej e-mailovej správy, alebo iným technicky dostupným a overiteľným spôsobom potvrdzujúcim prijatie objednávky neregistrovaného kupujúceho FO predávajúcim v elektronickom systéme na online predajnom portáli, ktorý pre svoje obchodné účely používa predávajúci  (ďalej len „potvrdenie objednávky“).

2.5            Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že zmluva o poskytnutí tovaru a služieb pre registrovaného kupujúceho FO/PO je uzavretá buď (i) registráciou kupujúceho FO/PO do elektronického systému na online predajnom portáli, ktorý pre svoje obchodné účely používa predávajúci a súčasnom pridelení individuálneho nezameniteľného autorizačného kódu v tomto systéme alebo (II)  automaticky vykonávaným opakovaným oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému na online predajnom portáli, ktorý pre svoje obchodné účely  používa predávajúci, a kde je kupujúci FO/PO už riadne zaregistrovaný a má pridelený individuálny nezameniteľný autorizačný kód od predávajúceho.

2.6            Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb v zmysle bodu 2.4 VOP, pošle predávajúci neregistrovanému kupujúcemu FO potvrdenie, ktoré ho oprávňuje na využitie objednaných služieb, a to buď prostredníctvom e-mailovej správy, alebo iným technicky dostupným a overiteľným spôsobom, ktorý akceptuje pokladničný systém predávajúceho. Kupujúci FO týmto spôsobom získa špecifický a nezameniteľný identifikačný kód objednaného tovaru alebo služby, ktorý môže kupujúci FO uplatniť v pokladni alebo platobnom terminály (kiosk) v prevádzke termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder alebo iných prevádzkach, ktoré prevádzkuje predávajúci, alebo jeho zmluvní partneri.

2.7            Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb v zmysle bodu 2.5 VOP, pošle predávajúci registrovanému kupujúcemu FO/PO potvrdenie, ktoré ho oprávňuje na využitie objednaných služieb prostredníctvom e-mailovej správy. Súčasne sa mu v jeho osobnom klientskom rozhraní, ktoré je viazané výhradne na jeho personalizovanú registráciu  v elektronickom systéme na online predajnom portáli, ktorý je prevádzkovaný v mene a na účet predávajúceho, vytvorí špeciálny personalizovaný elektronický nástroj – peňaženka, ktorá obsahuje špecifický a nezameniteľný identifikačný kód kupujúceho FO/PO (ďalej aj ako „elektronická peňaženka“). Prostredníctvom tejto elektronickej peňaženky  môže následne kupujúci  FO/PO opakovane objednávať a platiť za tovar a služby, ktoré poskytuje predávajúci alebo zmluvní partneri predávajúceho v areáli termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder, alebo v iných prevádzkach predávajúceho alebo jeho zmluvných partnerov mimo areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. V prípade registrovaného klienta PO je možné prostredníctvom elektronickej peňaženky zaobstarať aj viacero nezameniteľných identifikačných kódov pre registrovaného kupujúceho PO, ktoré sú evidované v systéme unikátnej elektronickej peňaženky registrovaného kupujúceho PO, pričom tieto kódy súčasne tvoria analytickú podskupinu kupujúcich FO (ďalej ako „partnerské členstvo“), ktorí sú priradení ku nezameniteľnému identifikačnému kódu registrovaného kupujúceho PO. Uvedené nezameniteľné identifikačné kódy jednotlivých partnerských členov kupujúcich FO sú  analyticky podriadení kupujúcemu PO v zmysle ich rozpoznávania pokladničným systémom predávajúceho  a jeho účtovných operácií.

 

III.

Dodacie podmienky

 

3.1            Predávajúci je povinný poskytnúť neregistrovanému kupujúcemu FO tovar a služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a dodať mu za týmto účelom špecifický a nezameniteľný identifikačný kód objednaného tovaru alebo služby (ďalej aj ako „predajný kód“). Predajný kód umožňuje neregistrovanému kupujúcemu FO obdržať náramok s mikročipom, ktorý mu umožňuje vstup do kúpnou zmluvou dohodnutých zón termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Súčasne si môže neregistrovaný kupujúci FO nabiť pri vstupe do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder elektronický finančný kredit uložený v náramku s mikročipom vo výške 30 EUR/1 ks náramok (slovom tridsať EUR). Takýto kredit si môže nabiť len osoba staršia ako 18 rokov. Tento kredit je oprávnený využiť na bezhotovostnú platbu za  tovary a služby v prevádzkach predávajúceho alebo v zmluvných prevádzkach. Pred odchodom z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder bude náramok s mikročipom prečítaný pri pokladni. V prípade využitia celého kreditu alebo jeho časti, je predávajúci povinný vrátiť pri pokladni prípadný neskonzumovaný zostatok kreditu kupujúcemu FO pred odchodom z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. V prípade, že je kredit vyčerpaný a ostáva 0 EUR, predávajúci umožní kupujúcemu odchod z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Kupujúcemu FO bude umožnený odchod z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder vždy až po riadnom vyrovnaní svojho záväzku.  

3.2            Predávajúci je povinný poskytnúť registrovanému kupujúcemu FO/PO tovar a služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a dodať mu za týmto účelom elektronickú peňaženku. Elektronická peňaženka umožňuje registrovanému kupujúcemu FO/PO obdržať náramok/-ky s mikročipom, ktorý mu umožňuje/-ú vstup do kúpnou zmluvou dohodnutých zón termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Súčasne má registrovaný kupujúci FO/PO k dispozícii elektronický finančný kredit uložený v náramku/-koch s mikročipom vo výške najmenej 30 EUR/1 ks čipový náramok (slovom tridsať EUR). Takýto kredit si môže nabiť len osoba staršia ako 18 rokov. Tento kredit je oprávnený využiť na bezhotovostnú platbu za  tovary a služby v určených prevádzkach predávajúceho alebo v zmluvných prevádzkach. Pred odchodom z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder bude náramok s mikročipom prečítaný pri pokladni. V prípade využitia celého kreditu alebo jeho časti, nie je predávajúci povinný vrátiť pri pokladni prípadný neskonzumovaný zostatok kreditu kupujúcemu FO pred odchodom z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder, keďže tieto sú zaznamenané na elektronickej peňaženke kupujúceho. V prípade, že je kredit vyčerpaný a ostáva 0 EUR, predávajúci umožní kupujúcemu odchod z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Kupujúcemu FO bude umožnený odchod z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder vždy až po riadnom vyrovnaní svojho záväzku voči predávajúcemu.

                  V prípade straty čipového náramku nezodpovedá predávajúci za stratu kreditu v elektronickej peňaženke. Takúto stratu je potrebné ihneď nahlásiť prevádzkovateľovi kreditového systému – vernostného programu Corvinus Klub.

                  Kupujúci FO v rámci partnerského členstva, ktorí do areálu termálneho kúpaliska vstupujú na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a registrovaným kupujúcim PO, majú rovnaké práva a povinnosti ako neregistrovaní kupujúci FO. Výnimkou sú kupujúci FO, ktorí sú členmi Corvinus Klub. Podmienky klubového členstva riešia osobitné všeobecné obchodné podmienky Corvinus Klub prevádzkovateľa tohto vernostného programu.

3.3            Neregistrovaný kupujúci FO je povinný poukaz na objednaný tovar a služby prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na prevádzku elektronického systému na online predajnom portáli, prípadné ďalšie služby a doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho a jeho zmluvných partnerov, potvrdiť prevzatie predajného kódu svojím podpisom, prípadne akceptáciou potvrdzujúcej elektronickej pošty od predávajúceho.

3.4            Registrovaný kupujúci FO/PO je povinný využívať  na objednanie a dodávku tovaru a služieb výhradne rozhranie elektronickej peňaženky generovanú  v elektronickom systéme na online predajnom portáli, ktorý je prevádzkovaný v mene a na účet predávajúceho. Registrovaný kupujúci FO/PO je povinný objednaný tovar a služby prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na prevádzku elektronického systému na online predajnom portáli, prípadné ďalšie služby a doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho a jeho zmluvných partnerov, potvrdiť prevzatie elektronickej peňaženky svojím podpisom, prípadne akceptáciou potvrdzujúcej elektronickej pošty od predávajúceho.

3.5            Neregistrovaný kupujúci FO nie je povinný zakúpené služby predávajúceho využiť, v prípade ich nevyužitia však nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny, ani jej časti, ani nárok na poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne.

3.6            Registrovaný kupujúci FO/PO nie je povinný zakúpené služby využiť v dohodnutom čase. V prípade ich nevyužitia však má nárok na  poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne, a to po dobu platnosti kreditu v elektronickej peňaženke. Pre účely tejto zmluvy o poskytnutí tovaru a služieb je doba platnosti využitia finančného kreditu v elektronickej peňaženke stanovená na dobu maximálne do konca príslušného kalendárneho roka odo dňa posledného dobitia finančného kreditu registrovaným kupujúcim FO/PO, a teda posledným akceptovaným dňom platnosti finančného kreditu je 31.12. príslušného kalendárneho roka. Po tomto termíne finančný kredit registrovanému kupujúcemu FO/PO vo výške nevyčerpanej sumy prepadáva v prospech predávajúceho a nevracia sa. Predávajúci je povinný z takto nevyčerpanej sumy následne vysporiadať svojich zmluvných partnerov zabezpečujúcich online platby a vernostný program.   

3.7            Predávajúci je povinný dodať neregistrovanému kupujúcemu FO predajný kód v lehote do 5 dní od úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar a/alebo služby. Za dodaný predajný kód sa považuje kód uložený v pokladni predávajúceho alebo predajnom kiosku v areáli termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder.

3.8            Predávajúci je povinný doplniť finančný kredit registrovaného kupujúceho FO/PO v lehote do 2 kalendárnych dní od úhrady a doplnenia kreditného systému v jeho personalizovanej elektronickej peňaženke.

3.9            Predávajúci pošle neregistrovanému kupujúcemu FO aj registrovanému kupujúcemu FO/PO potvrdenie, ktoré oprávňuje kupujúceho využiť objednaný tovar a/alebo služby prostredníctvom e-mailovej správy. Za tým účelom je kupujúci povinný uviesť v objednávke presnú e-mailovú adresu, na ktorú môže doručiť predávajúci potvrdenie. V prípade, že kupujúci uviedol nesprávnu alebo neúplnú adresu, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za neposkytnutie služby kupujúcemu.

3.10          Ku každej zásielke bude priložený na požiadanie daňový doklad spĺňajúci náležitosti dané zákonom.

 

IV.

Kúpna cena

 

4.1            Kúpna cena tovaru a/alebo služieb je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s príslušnou sadzbou DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru a/alebo služieb. Tým nie je dotknutá cena za tovar a/alebo služby podľa už potvrdených objednávok. Do kúpnej ceny je zahrnutá provízia za služby tretích strán a poplatky za platobnú bránu, v kúpnej cene  nie je zahrnutá miestna daň ani iné poplatky územnej samosprávy.

4.2            Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služieb a/alebo tovaru uvedenú v objednávke vrátane nákladov na prevádzku online predajného systému a  doručenie tovaru  (ďalej len „kúpna cena“) prípadne ďalších služieb, a to formou bezhotovostného prevodu na  bankový účet sprostredkovateľa platieb, ktorým je zmluvný partner predávajúceho – obchodná spoločnosť Hayden s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155632/B, a to prostredníctvom platobného portálu, ktorý je súčasťou internetového obchodu.

4.3            Za deň platby sa považuje deň (najneskôr do 23:30 h), kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho, resp. sprostredkovateľa platieb predávajúceho.

 

V.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

5.1            Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a/alebo služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.2            Ak tovar a/alebo služby neboli riadne dodané/poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a/alebo služieb.

5.3            Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru a/alebo služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli dodané/poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

5.4            Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

5.5            Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie, a to vo vhodnej forme, ktorú si zvolí predávajúci.

5.6            Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady tovaru a/alebo služieb odstráni poskytnutím náhradného tovaru a/alebo služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď odstránenie vady tovaru a/alebo služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradného tovaru a/alebo náhradných služieb ani zľavou z kúpnej ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

5.7            Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8            Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

VI.

Ochrana osobných údajov

 

6.1            Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2            Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas s posielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (spravodajca – newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – posielanie spravodajcu – newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci na dobu 5 rokov.

6.3            Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo údaje aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

6.4            Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na posielanie spravodajcu – newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný elektronický odkaz (vlákno)  umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu, alebo osobne v sídle predávajúceho.

6.5            V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje predávajúcim trvalo vymazané.

6.6            Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania uložených údajov o ňom. Za predpokladu dodržania požiadaviek, ktoré sú  stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,  má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

6.7            V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

6.8            Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

6.9            Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

6.10          Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté aj tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ systémových elektronických  služieb, správca systému, poskytovateľ  logistických služieb, prepravca, banka, poisťovňa a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy a v súvislosti s jej plnením.

6.11          Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely, sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi internetových, registračných, kreditových, reklamných a marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

 

Článok VII.

    Odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky)

 

7.1            Ustanovenia tohto článku o práve na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahujú na nasledovné služby: poskytnutie relaxačných zariadení v Zábavnej zóne, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, pokiaľ tieto služby majú byť poskytnuté v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, personalizovaný tovar určený pre konkrétneho zákazníka (spotrebiteľa). Kupujúci (spotrebiteľ) v uvedených prípadoch (keď predávajúci potvrdil objednávku relaxačných zariadení v Zóne zábavy, stravovacích a iných uvedených služieb na konkrétny termín) nemôže odstúpiť od zmluvy. Zrušenie objednávky služieb v týchto prípadoch je možné len za podmienok určených predávajúcim.

7.2            V prípade poskytovania iných služieb, alebo dodania tovaru, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode, je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.

7.3            Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, a ak predávajúci nesplnil svoje informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim).

7.4            Za nesplnenie informačných povinností sa pre účely tejto zmluvy rozumie (i) nezverejnenie alebo čiastočné zverejnenie platného cenníka predávajúceho, (ii) nezverejnenie alebo čiastočné zverejnenie všeobecných obchodných podmienok a zmluvných podmienok predávajúceho na verejne dostupnom mieste.

7.5            Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a/alebo dodaní tovaru a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu/tovar. Cena môže byť zo strany predávajúceho jednostranne znížená o výšku aktuálneho manipulačného poplatku banky alebo prevádzkovateľa platobnej brány.

7.6            Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.2. až 7.3. a už došlo k úplnému alebo čiastočnému poskytnutiu služby. V prípade vady dodaného tovaru platí zákonom stanovená záručná doba na príslušný tovar, pokiaľ sa nejedná o tovar bežnej/dennej spotreby, na ktorý sa takáto záručná doba nevzťahuje. 

7.7            Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ súhlasí so začatím plnenia služby v termíne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.2. až 7.3, vyjadrením takéhoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby. V prípade dodania tovaru stráca nárok na odstúpenie od zmluvy po uplynutí príslušnej záručnej doby, s výnimkou tovaru bežnej/dennej spotreby, na ktorý sa takáto záručná doba nevzťahuje.

7.8            Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

7.9            Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu aj príslušný identifikačný kód (poukaz), ktorý predávajúci následne trvalo znehodnotí. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zakúpenie služieb a pred začatím poskytovania služieb zo strany predávajúceho alebo zmluvného partnera udelil výslovný súhlas podľa odseku 7.7, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu  cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Súčasne je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny zaplatenej služby.

7.10          Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od zmluvy, ktoré budú spotrebiteľovi poskytnuté pri každom nákupe.

 

 

Článok VIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

8.1        Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.02.2022.

8.2         Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

8.3        Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.4         Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom potvrdenia objednávky. Za moment potvrdenia objednávky sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie (i) vyplnenie príslušných polí v elektronickom obchode. (ii) elektronické potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami a (iii) zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti.

8.5        Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich

obsahu a v celom rozsahu s nimi ako aj so zmluvou o poskytovaní služieb, ktorá je súčasťou týchto podmienok bez výhrad súhlasí. Zároveň vyhlasuje, že zmluvný vzťah uzatvára bez nátlaku, a jeho vôľa je prejavená slobodne, vážne a určito.

 

TERMÁL s.r.o.

Veľký Meder, 22.02.2022