Skip to content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Úvodné ustanovenia

1.1            Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré  vyplývajú zo zmluvy o predaji tovaru a služieb uzatvorenej medzi predajcom, ktorým je Hayden s.r.o., sídlo: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 155632/B, IČ DPH: SK2121528563 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je  tuzemský alebo zahraničný klient, ktorý je (i) koncovým spotrebiteľom objednávajúcim si tovar a služby poskytovateľa služieb prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho  a súčasne nie je osobou zapísanou v živnostenskom alebo obchodnom registri alebo obdobnom registri, ktorý je v krajine jeho pobytu oficiálnym registrom podnikateľských subjektov (ďalej len „kupujúci FO“), alebo (ii) tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom tovaru a služieb pre predávajúceho objednávajúcim si tovar a služby poskytovateľa služieb prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho a súčasne je osobou zapísanou v tuzemskom alebo zahraničnom živnostenskom alebo obchodnom registri alebo obdobnom registri, ktorý je v krajine jeho sídla oficiálnym registrom podnikateľských subjektov (ďalej len „kupujúci PO“).

1.2            Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa prevádzky: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú kontaktnými údajmi predávajúceho na účely podávania reklamácií alebo sťažností, ako aj inej komunikácie s predávajúcim.

1.3            Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.   

1.4            Každý spotrebiteľ (kupujúci FO a kupujúci PO) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o predaji tovaru a služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci FO a/alebo kupujúci PO nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci FO právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov kupujúceho FO s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci PO má právo na mimosúdne riešení sporu prioritne formou mediácie, prípadne následne prostredníctvom rozhodcovského súdu, s tým, že po neúspešnej mediácii sa s predávajúcim dohodne na aplikácii zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom súde. Až po neúspešnej mediácii alebo následnom neúspešnom rozhodcovskom konaní sa môže obrátiť s riešením sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Zmluvné strany vyhlasujú, že uprednostňujú mimosúdne riešenie sporu s cieľom efektívne riešiť vzájomné sporové momenty. 

1.5            Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o predaji tovaru a služieb uzavreté na právne a technicky určenej internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovanej v mene a na účet predávajúceho, na základe ktorej, v zmysle platného zmluvného vzťahu, predávajúci dodá v online priestore vybrané tovary poskytovateľa služieb, ktorým je pre účely týchto VOP výhradne  obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T, prezentované na oficiálnej internetovej stránke poskytovateľa služieb www.thermal-corvinus.sk (prípadne ďalších zmluvne dojednaných stránkach) kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru služieb a na reklamácie tovaru a služieb.

1.6            Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predaji tovaru a služieb.

1.7            Ponuka tovaru  a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovaná v mene a na účet predávajúceho, v zmysle platného zmluvného vzťahu, je katalógom bežne poskytovaných aktuálnych tovarov a služieb zmluvného partnera predávajúceho, ktorým je pre účely týchto VOP výhradne obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T. Predávajúci počas celej doby prevádzky online predajného portálu  nezaručuje, že všetok uvedený tovar a služby budú vždy a okamžite poskytovateľom služieb dostupné. Dostupnosť kupujúcim zvoleného tovaru a služieb bude pre kupujúceho FO/PO potvrdená e-mailovou správou alebo iným technicky dostupným a overiteľným spôsobom potvrdzujúcim prijatia objednávky kupujúceho FO/PO predávajúcim.

1.8            Predávajúci je viazaný voči kupujúcemu FO/PO  ponukou tovaru a služieb, ktorá je zverejnená na  online predajnom internetovom portáli predávajúceho, vrátane ceny, a to najmenej počas doby 24 hodín od odoslania elektronického oznámenia (e-mailu), unikátneho a nezameniteľného QR kódu alebo iného technicky dostupného a overiteľného spôsobu potvrdzujúceho prijatie objednávky kupujúceho FO/PO predávajúcim.

II.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1            Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že kupujúci FO/PO si záväzne objednáva ním zvolený tovar a/alebo služby tak, že kupujúci FO/PO vyplní a odošle elektronický formulár, ktorý je zverejnený na stránkach predávajúceho a/alebo stránkach poskytovateľa služieb a/alebo na stránkach zmluvných partnerov pre účely podpornej obchodnej činnosti predávajúceho v zmysle zmluvného vzťahu s poskytovateľom slžieb (ďalej len „objednávka“).

2.2            Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za neregistrovaného kupujúceho FO považuje každý zákazník (spotrebiteľ), ktorý nevyplní zákaznícky a/alebo partnerský registračný formulár na internetovej stránke  www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub a/alebo na iných zmluvne dojednaných stránkach pre účely podpornej obchodnej činnosti predávajúceho, v zmysle zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb, a uskutočňuje voľný online nákup vybraného tovaru a služieb poskytovateľa služieb. 

2.3            Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a účely zmluvného vzťahu sa za registrovaného kupujúceho FO/PO považuje každý zákazník (spotrebiteľ/zmluvný partner), ktorý vyplní zákaznícky a/alebo partnerský registračný formulár na internetovej stránke www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub alebo www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub.partner  a/alebo iných zmluvne dojednaných stránkach, ktoré využíva predávajúci  podporne pre účely  obchodnej  činnosti, v zmysle zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb a následne uskutočňuje online nákup tovaru a služieb cez rozhranie tzv. registrovaného subjektu na stránke  www.thermal-corvinus.sk a/alebo iných zmluvne dojednaných stránkach, ktoré využíva predávajúci podporne pre účely svojej obchodnej činnosti. 

2.4            Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že zmluva o predaji tovaru a služieb, je pre účely ďalších záväzkovo právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim FO uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme poslanej e-mailovej správy, alebo iným technicky dostupným a overiteľným spôsobom potvrdzujúcim prijatie objednávky neregistrovaného kupujúceho FO predávajúcim v elektronickom systéme na online predajnom portáli, ktorý pre svoje obchodné účely používa predávajúci  (ďalej len „potvrdenie objednávky“).

2.5            Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že zmluva o predaji tovaru a služieb pre registrovaného kupujúceho FO/PO je uzavretá buď (i) registráciou kupujúceho FO/PO do elektronického systému na online predajnom portáli, ktorý pre svoje obchodné účely používa predávajúci a súčasnom zaplatení registračného poplatku kupujúcim FO/PO a súčasnom pridelení individuálneho nezameniteľného autorizačného kódu v tomto systéme alebo (II)  automaticky vykonávaným opakovaným oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému na online predajnom portáli, ktorý pre svoje obchodné účely  používa predávajúci, a kde je kupujúci FO/PO už riadne zaregistrovaný a má pridelený individuálny nezameniteľný autorizačný kód od predávajúceho.

2.6            Na základe uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru a služieb v zmysle bodu 2.4 VOP, pošle predávajúci neregistrovanému kupujúcemu FO potvrdenie, ktoré ho oprávňuje na využitie objednaných služieb, a to buď prostredníctvom e-mailovej správy, alebo iným technicky dostupným a overiteľným spôsobom, ktorý akceptuje pokladničný systém poskytovateľa služieb, ktorým je zmluvný partner predávajúceho, pre účely týchto VOP výhradne obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T. Kupujúci FO týmto spôsobom získa špecifický a nezameniteľný identifikačný kód objednaného tovaru alebo služby, ktorý môže kupujúci FO uplatniť v pokladni poskytovateľa služieb TERMÁL s.r.o. Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T.,  priamo v prevádzke termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder alebo iných prevádzkach, ktoré prevádzkuje poskytovateľ služieb, alebo jeho zmluvní partneri alebo v platobnom terminály predávajúceho (kiosk), ktorý je umiestnený v prevádzke zmluvného partnera – obchodnej spoločnosti TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T, priamo v areáli termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder.

2.7            Na základe uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru a služieb v zmysle bodu 2.5 VOP, pošle predávajúci registrovanému kupujúcemu FO/PO potvrdenie, ktoré ho oprávňuje na využitie objednaných služieb prostredníctvom e-mailovej správy. Súčasne sa mu v jeho osobnom klientskom rozhraní, ktoré je viazané výhradne na jeho personalizovanú registráciu  v elektronickom systéme na online predajnom portáli, ktorý je prevádzkovaný v mene a na účet predávajúceho, vytvorí špeciálny personalizovaný elektronický nástroj – peňaženka, ktorá obsahuje špecifický a nezameniteľný identifikačný kód kupujúceho FO/PO (ďalej aj ako „elektronická peňaženka“). Prostredníctvom tejto elektronickej peňaženky  môže následne kupujúci  FO/PO opakovane objednávať a platiť za služby, ktoré poskytuje zmluvný partner predávajúceho – obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T (poskytovateľ služieb). Pre účely týchto VOP sú týmito službami  jednotlivé vstupy alebo kombinované balíčky vstupov do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder a doplnkové služby. Platby za tovary a služby (mimo tzv. online vstupov) a platobné spôsoby, sú pod správou poskytovateľa služieb – obchodnej spoločnosti TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T. Možno ich realizovať výhradne pri pokladni poskytovateľa služieb – obchodnej spoločnosti TERMÁL s.r.o., a to formou offline objednávky pri pokladni v areáli termálneho kúpaliska Thermal Corvinus, prípadne na iných predajných miestach poskytovateľa služieb alebo jeho zmluvných partnerov mimo areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. V prípade registrovaného klienta PO/FO je možné prostredníctvom elektronickej peňaženky zaobstarať aj viacero nezameniteľných identifikačných kódov pre registrovaného kupujúceho PO, ktoré sú evidované v systéme unikátnej elektronickej peňaženky registrovaného kupujúceho PO, pričom tieto kódy súčasne tvoria analytickú podskupinu kupujúcich FO (ďalej ako „partnerské členstvo“), ktorí sú priradení ku nezameniteľnému identifikačnému kódu registrovaného kupujúceho PO. Uvedené nezameniteľné identifikačné kódy jednotlivých partnerských členov kupujúcich FO sú  analyticky podriadení kupujúcemu PO v zmysle ich rozpoznávania pokladničným systémom poskytovateľa služieb a jeho účtovných operácií.

III.

Dodacie podmienky

3.1            Predávajúci je povinný poskytnúť neregistrovanému kupujúcemu FO tovar a služby v dohodnutom množstve a termíne a dodať mu za týmto účelom špecifický a nezameniteľný identifikačný kód objednaného tovaru alebo služby (ďalej aj ako „predajný kód“). Predajný kód umožňuje neregistrovanému kupujúcemu FO obdržať náramok s mikročipom, ktorý mu umožňuje vstup do kúpnou zmluvou dohodnutých zón termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder, ktoré prevádzkuje zmluvný partner predávajúceho – obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T (poskytovateľ služieb).

3.2            Predávajúci dáva do pozornosti, že neregistrovaný kupujúci FO môže využívať aj služby offline, ktoré sú dostupné výhradne na pokladni poskytovateľa služieb, ktorým je pre účely týchto VOP výhradne obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T.  Je to predovšetkým možnosť nabiť si pri vstupe do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder elektronický finančný kredit („ konzumné “) uložený v náramku s mikročipom vo výške 30 EUR/1 ks náramok (slovom tridsať EUR). Takýto kredit si môže nabiť len osoba staršia ako 18 rokov. Tento kredit je oprávnený využiť na bezhotovostnú platbu za  tovary a služby v prevádzkach obchodnej spoločnosti TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T, alebo v prevádzkach zmluvných partnerov poskytovateľa služieb. Pred odchodom z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder bude náramok s mikročipom prečítaný pri pokladni poskytovateľa služieb. V prípade využitia celého finančného kreditu („ konzumné “) alebo jeho časti, je poskytovateľ služieb povinný vrátiť pri pokladni prípadný neskonzumovaný zostatok kreditu kupujúcemu FO pred odchodom z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. V prípade, že je kredit vyčerpaný a ostáva 0 EUR, poskytovateľ služieb umožní kupujúcemu FO odchod z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Kupujúcemu FO bude umožnený odchod z areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder vždy až po riadnom vyrovnaní svojho záväzku. Upozorňujeme, že služby uvedené v bode 3.2 týchto VOP sú pre účely týchto VOP informatívneho charakteru pre kupujúcich FO a poskytuje ich výhradne tretí subjekt – obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T, a to vo svojom offline pokladničnom rozhraní.  

3.3            Predávajúci je povinný predať registrovanému kupujúcemu výhradne v online predajnom rozhraní FO/PO tovar a služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a prípadne mu dodať na jeho výslovnú žiadosť za týmto účelom elektronickú peňaženku. Elektronická peňaženka umožňuje registrovanému kupujúcemu FO/PO obdržať náramok/-ky s mikročipom, ktorý mu umožňuje/-ú vstup do kúpnou zmluvou dohodnutých zón termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Súčasne má registrovaný kupujúci FO/PO možnosť využiť nabitie finančného kreditu

(„ konzumné “) tak, ako je to popísané v bode 3.2 týchto VOP, výhradne v offline pokladničnom rozhraní poskytovateľa služieb.

3.4            V prípade straty/odcudzenie čipového náramku zostáva nespotrebovaný finančný kredit na vstupy kupujúcemu FO/PO  v elektronickej peňaženke za predpokladu, že tento nahlási stratu alebo odcudzenie čipového náramku najneskôr do 1 hodiny predávajúcemu, ktorý je súčasne prevádzkovateľ vernostného programu Corvinus Klub.

                  Kupujúci FO v rámci partnerského členstva, ktorí do areálu termálneho kúpaliska vstupujú na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a registrovaným kupujúcim PO, majú rovnaké práva a povinnosti ako neregistrovaní kupujúci FO. Výnimkou sú kupujúci FO, ktorí sú členmi Corvinus Klub. Podmienky klubového členstva riešia osobitné všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Corvinus Klub.

3.5            Neregistrovaný kupujúci FO je povinný poukaz na objednaný tovar a služby prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na prevádzku elektronického systému na online predajnom portáli, prípadné ďalšie služby a doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, poskytovateľa služieb a ich zmluvných partnerov, potvrdiť prevzatie predajného kódu svojím podpisom, prípadne akceptáciou potvrdzujúcej elektronickej pošty od predávajúceho.

3.6            Registrovaný kupujúci FO/PO je povinný využívať  na objednanie a dodávku tovaru a služieb výhradne rozhranie elektronickej peňaženky generovanú  v elektronickom systéme na online predajnom portáli, ktorý je prevádzkovaný v mene a na účet predávajúceho. Registrovaný kupujúci FO/PO je povinný objednaný tovar a služby prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na prevádzku elektronického systému na online predajnom portáli, prípadné ďalšie služby a doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, poskytovateľa služieb a ich zmluvných partnerov, potvrdiť prevzatie elektronickej peňaženky svojím podpisom, prípadne akceptáciou potvrdzujúcej elektronickej pošty od predávajúceho.

3.7            Neregistrovaný kupujúci FO môže zakúpené služby využiť v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa nákupu. Nie je však  povinný zakúpené služby využiť, v prípade ich nevyužitia však nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny, ani jej časti, ani nárok na poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne.

3.8            Registrovaný kupujúci FO/PO nie je povinný zakúpené služby využiť v dohodnutom čase. V prípade ich nevyužitia však má nárok na  poskytnutie rovnakých alebo náhradných služieb v inom termíne, a to po dobu platnosti kreditu v elektronickej peňaženke. Pre účely tejto zmluvy o predaji tovaru a služieb je doba platnosti využitia finančného kreditu v elektronickej peňaženke stanovená na dobu maximálne do konca príslušného kalendárneho roka odo dňa posledného dobitia finančného kreditu registrovaným kupujúcim FO/PO, a teda posledným akceptovaným dňom platnosti takto zakúpeného finančného kreditu registrovaného kupujúceho FO/PO je 31.12. príslušného kalendárneho roka. Po tomto termíne finančný kredit registrovanému kupujúcemu FO/PO vo výške 50%  nevyčerpanej sumy prepadáva v prospech predávajúceho a 50% nevyčerpanej sumy sa vracia registrovanému kupujúcemu FO/PO. Predávajúci je povinný z takto nevyčerpanej sumy, ktorá mu pripadla,  následne vysporiadať svojich zmluvných partnerov zabezpečujúcich online platby a vernostný program.   

3.9            Predávajúci je povinný dodať neregistrovanému kupujúcemu FO predajný kód najneskôr v lehote do 3 dní od úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar a/alebo služby. Za dodaný predajný kód sa považuje individuálny kód kupujúceho FO uložený v elektronickom online predajnom portáli predávajúceho alebo predajnom kiosku v areáli termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder.

3.10          Predávajúci je povinný doplniť finančný kredit registrovaného kupujúceho FO/PO najneskôr v lehote do 2 kalendárnych dní od úhrady a doplnenia kreditného systému v jeho personalizovanej elektronickej peňaženke.

3.11          Predávajúci pošle neregistrovanému kupujúcemu FO aj registrovanému kupujúcemu FO/PO potvrdenie, ktoré oprávňuje kupujúceho využiť objednaný tovar a/alebo služby prostredníctvom e-mailovej správy. Za tým účelom je kupujúci povinný uviesť v objednávke presnú e-mailovú adresu, na ktorú môže doručiť predávajúci potvrdenie. V prípade, že kupujúci uviedol nesprávnu alebo neúplnú adresu, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za neposkytnutie služby kupujúcemu. To isté platí pri zadávaní čísla účtu alebo čísla platobnej karty kupujúceho FO/PO do systému elektronického online predajného portálu. Prípadné manipulačné poplatky predávajúceho alebo tretích strán spojené s identifikáciou nesprávne zadanej platby a dohľadanie nesprávne zadanej e-mailovej adresy znáša v plnej miere kupujúci FO/PO.    

3.12          Ku každej zásielke bude priložený na požiadanie daňový doklad spĺňajúci náležitosti dané zákonom.

IV.

Kúpna cena

4.1            Kúpna cena tovaru a/alebo služieb je vždy uvedená na elektronickom online predajnom portáli predávajúceho s príslušnou sadzbou DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru a/alebo služieb v závislosti od cenotvorby zmluvného partnera, ktorým je obchodná spoločnosť TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T. Tým nie je dotknutá cena za tovar a/alebo služby podľa už potvrdených objednávok. Do kúpnej ceny je zahrnutá provízia za služby tretích strán a poplatky za platobnú bránu, v kúpnej cene  nie je zahrnutá miestna daň ani iné poplatky územnej samosprávy.

4.2            Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služieb a/alebo tovaru uvedenú v objednávke vrátane nákladov na prevádzku elektronického online predajného portálu a  doručenie tovaru  (ďalej len „kúpna cena“) prípadne ďalších služieb, a to formou bezhotovostného prevodu na  bankový účet predávajúceho, a to prostredníctvom platobného portálu, ktorý je súčasťou elektronického online predajného portálu.

4.3            Za deň platby sa považuje deň (najneskôr však do 23:30 h príslušného kalendárneho dňa), kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

5.1            Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a/alebo služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.2            Ak tovar a/alebo služby neboli riadne dodané/poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že vyplní online formulár na uplatnenie reklamácie a prostredníctvom elektronickej pošty ho doručí predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a/alebo služieb. Pre potreby týchto VOP predávajúci vyhlasuje a kupujúci FO/PO súhlasí, že za služby sa považuje výhradne online predaj vstupov do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder. Za tovar sa pre potreby týchto VOP rozumie výhradne predaj čipových kariet na registráciu do vernostného programu Corvinus Klub.

5.3            Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru a/alebo služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli dodané/poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

5.4            Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

5.5            Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie, a to vo vhodnej forme, ktorú si zvolí predávajúci, zvyčajne formou elektronickej pošty.

5.6            Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady tovaru a/alebo služieb odstráni poskytnutím náhradného tovaru a/alebo služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch, keď odstránenie vady tovaru a/alebo služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradného tovaru a/alebo náhradných služieb ani zľavou z kúpnej ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

5.7            Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8            Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

5.9            Reklamovať je možné výhradne a len náležitosti, ktoré súvisia s (i) vydaním/nevydaním individuálneho kódu kupujúceho na elektronickom online predajnom portáli predávajúceho, ktoré súvisia s (ii) uskutočnením/neuskutočnením fyzického vstupu do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder z dôvodu vadného individuálneho kódu kupujúceho alebo ktoré súvisia (iii) s vydaním/nevydaním a dodaním/nedodaním registračnej čipovej karty vernostného programu Corvinus Klub kupujúcemu riadne a včas.

VI.

Ochrana osobných údajov

6.1            Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s predávanými tovarmi a službami, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2            Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas s posielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (spravodajca – newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – posielanie spravodajcu – newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci na dobu 5 rokov.

6.3            Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo údaje aktualizovať vo svojom užívateľskom účte.

6.4            Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na posielanie spravodajcu – newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný elektronický odkaz (vlákno)  umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, alebo zaslaním emailu predávajúcemu.

6.5            V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje predávajúcim trvalo vymazané.

6.6            Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania uložených údajov o ňom. Za predpokladu dodržania požiadaviek, ktoré sú  stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,  má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

6.7            V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

6.8            Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

6.9            Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

6.10          Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté aj tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ systémových elektronických  služieb, správca systému, poskytovateľ  logistických služieb, prepravca, banka, poisťovňa a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy a v súvislosti s jej plnením.

6.11          Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely, sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi internetových, registračných, kreditových, reklamných a marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

Článok VII.

    Odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky)

7.1            Ustanovenia tohto článku o práve na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahujú na nasledovné služby: poskytnutie doplnkových služieb poskytovateľa, poskytnutie relaxačných zariadení v Zábavnej zóne poskytovateľa, poskytnutie stravovacích služieb v gastronomických zariadeniach poskytovateľa, poskytnutie parkovacích služieb poskytovateľa alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času (animačné služby), pokiaľ tieto služby majú byť poskytnuté v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote a/alebo tiež na personalizovaný tovar určený pre konkrétneho zákazníka (spotrebiteľa). Kupujúci (spotrebiteľ) si u predávajúceho môže objednať len vstupy do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder prostredníctvom elektronického online predajného portálu, a to (i) E-Thermal Pass (ETP), E-Thermal Tobogany (ETT), E-Thermal Vital (ETV), permanentky Corvinus Klub A+B (CKAB) a Corvinus Klub C (CKC) – v takých  prípadoch (keď predávajúci potvrdil objednávku uvedených služieb v areáli termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder) nemôže odstúpiť od zmluvy. Zrušenie objednávky služieb v týchto prípadoch je možné len za podmienok určených predávajúcim.

7.2            V prípade poskytovania iných služieb, alebo dodania tovaru, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode, je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.

7.3            Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, a ak predávajúci nesplnil svoje informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim).

7.4            Za nesplnenie informačných povinností sa pre účely tejto zmluvy rozumie (i) nezverejnenie alebo čiastočné zverejnenie platného cenníka predávajúceho, (ii) nezverejnenie alebo čiastočné zverejnenie všeobecných obchodných podmienok a zmluvných podmienok predávajúceho na verejne dostupnom mieste.

7.5            Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a/alebo dodaní tovaru a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu/tovar. Cena môže byť zo strany predávajúceho jednostranne znížená o výšku aktuálneho manipulačného poplatku banky alebo prevádzkovateľa platobnej brány.

7.6            Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.2. až 7.3. a už došlo k úplnému alebo čiastočnému poskytnutiu služby. V prípade vady dodaného tovaru platí zákonom stanovená záručná doba na príslušný tovar, pokiaľ sa nejedná o tovar bežnej/dennej spotreby, na ktorý sa takáto záručná doba nevzťahuje. 

7.7            Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ súhlasí so začatím plnenia služby v termíne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.2. až 7.3, vyjadrením takéhoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby. Úplným poskytnutím služby sa pre účely týchto VOP rozumie umožnenie plnohodnotného vstupu do areálu termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder a úplné alebo čiastočné využitie atrakcií a služieb, ktoré si kupujúci zakúpil u predávajúceho, treťou osobou, ktorou je poskytovateľ služieb.  V prípade dodania tovaru stráca nárok na odstúpenie od zmluvy po uplynutí príslušnej záručnej doby, s výnimkou tovaru bežnej/dennej spotreby, na ktorý sa takáto záručná doba nevzťahuje.

7.8            Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

7.9            Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu aj príslušný identifikačný kód (poukaz), ktorý predávajúci následne trvalo znehodnotí. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zakúpenie služieb a pred začatím poskytovania služieb zo strany  zmluvného partnera (TERMÁL s.r.o.) udelil výslovný súhlas podľa odseku 7.7, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu  cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Súčasne je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu dodatočný manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny zaplatenej služby.

7.10          Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od zmluvy, ktoré budú spotrebiteľovi poskytnuté pri každom nákupe.

Článok VIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

8.1        Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06.06.2022.

8.2         Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

8.3        Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.4         Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom potvrdenia objednávky. Za moment potvrdenia objednávky sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie (i) vyplnenie príslušných polí v elektronickom obchode, (ii) elektronické potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami a (iii) zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti.

8.5        Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich

obsahu a v celom rozsahu s nimi ako aj so zmluvou o predaji tovaru a služieb, ktorá je nedeliteľnou súčasťou týchto podmienok bez výhrad súhlasí. Zároveň vyhlasuje, že zmluvný vzťah uzatvára bez nátlaku, a jeho vôľa je prejavená slobodne, vážne a určito.

Hayden  s.r.o.

Bratislava, dňa 06.06.2022